Glossari

 1. Accelerando: augment gradual de la velocitat de la pulsació. 
 2. Accent: signe que indica que la nota s'ha d'executar amb un atac més intens. 
 3. Acompanyament: suport musical d'una composició. 
 4. Acord: resultat de tres o més notes que sonen de manera simultània. 
 5. Adagio: a poc a poc, molt lent. 
 6. Afinació: ajustament de la veu a un to determinat. 
 7. Allegreto: alegre. 
 8. Allegro: ràpid. 
 9. Alteració: signe gràfic col·locat davant d'una nota que permet alterar-ne el so apujant o abaixant un semitò la seva altura. 
 10. Altura: qualitat del so que permet distingir sons aguts i greus. 
 11. Andante: tranquil. 
 12. Armadura: conjunt d'alteracions ordenades que corresponen a una tonalitat; s'escriu després de la clau en cada pentagrama. 
 13. Arpegi: successió de tres o més sons ordenats per terceres. 
 14. Becaire: alteració que anul·la l'efecte d'un sostingut o bemoll. 
 15. Bemoll: alteració que abaixa un semitò una nota. 
 16. Calderó: signe que indica que es pot prolongar lliurement el valor d'una nota. 
 17. Cançó: composició musical breu que posa en relleu un text. 
 18. Clau: signe que determina el nom d'una nota i l'altura del so que li correspon. 
 19. Compàs: mesura que divideix una obra musical en parts, amb el mateix nombre de pulsacions o temps. Els compassos poden ser binaris, ternaris o quaternaris.
 20. Composició: obra musical. 
 21. Crescendo: augment gradual de la intensitat. 
 22. Da capo: des del principi. 
 23. Diapasó: instrument petit metàl·lic, en forma de U, quan vibra en ser copejat produeix la nota la. S'utilitza per afinar. 
 24. Diminuendo: disminució de la intensitat. 
 25. Escala: successió ordenada de set notes musicals. 
 26. Entonació: ajust d'una nota a un to determinat. 
 27. Fine: indica que la peça s'acabi. 
 28. Forte: fort. 
 29. Fortissimo: molt fort. 
 30. Harmonia: ciència que estudia la formació i la combinació dels acords. 
 31. Interval: distància d'altura entre dues notes. 
 32. Largo: molt a poc a poc. 
 33. Legato: signe d'articulació que indica que les notes s'han d'executar sense talls de sons entre elles. 
 34. Línia addicional: ratlleta, paral·lela al pentagrama, que permet escriure-hi notes per sota o per sobre. 
 35. Línia divisòria: línia que s'utilitza per separar els compassos.
 36. Lligadura: signe d'allargament que suma els valors de dues notes de la mateixa altura.
 37. Melodia: successió de sons i ritmes que conté una idea musical. 
 38. Metrònom: aparell que marca pulsacions a una velocitat constant.
 39. Mezzoforte: mig fort. 
 40. Nota musical: signe que dóna nom i representa gràficament els sons. 
 41. Pentagrama: cinc línies horitzontals, paral·leles i equidistants en les quals s'escriuen els signes musicals. 
 42. Pianissimo: molt fluix. 
 43. Piano: fluix i suau. 
 44. Picat: vegeu staccato o picat. 
 45. Pulsació: ritme intern, constant i regular que posseix qualsevol obra musical.
 46. Punt: signe d'allargament que prolonga la meitat de la durada d'una nota.
 47. Regulador: signe musical amb forma d'angle que indica crescendo o diminuendo. 
 48. Ritardando: disminució gradual de la velocitat d'entonació. 
 49. Ritme: resultat de la combinació de figures de diferent durada. 
 50. Secció Melòdica: part instrumental d'un grup que interpreta la melodia. 
 51. Secció Rítmica: part instrumental d'un grup que porta la pulsació de la peça musical. 
 52. Semitò: distància d'altura més petita entre dues notes. 
 53. Silenci: signe que indica l'absència de so. 
 54. So: sensació agradable produïda per vibracions regulars 
 55. Soroll: sensació més o menys desagradable produïda per sons indeterminats o vibracions irregulars 
 56. Sostingut: alteració que apuja un semitò una nota. 
 57. Staccato: signe que indica que s'han d'interpretar les notes separades i curtes. 
 58. Tema: idea bàsica o punt de partida de qualsevol composició musical. 
 59. Timbre: qualitat del so que permet distingir a l'emissor.
 60. Textura: manera com s'organitzen i relacionen els diferent elements musicals (melodia, harmonia, ritme, etc....)
 61. Tempo: velocitat d'interpretació d'una nota. 
 62. To: distància entre dues notes que es forma partir de la suma de dos semitons. 
 63. Vivace: és una indicació de tempo per referir-se a una velocitat molt ràpida. 
 64. Vivo: molt ràpid.