Prehistòria

Per respondre les següents preguntes cal llegir els documents Història de la música (1) pàg. 14-17, (3) pàg. 1-6, (4) pàg. 1-3 i (6) pàg. 4 i 5.
 1. Què és la Prehistòria? 
 2. Quan comença i quan acaba?
 3. Descriu aquells sons que podríem escoltar si visquéssim al Paleolític i que avui en dia no acostumen a sentir.
 4. Digues un so provinent de la geofonia (sons no biològics), la biofonia (paisatge sonor ecològic) i l'antropofonia (sons creats pels humans).
 5. Actualment, com podem conèixer la vida d'aquella època?
 6. Com creus que ho farien, per produir música?
 7. Per a ells, la música era considerada com un fet artístic? Quina era la seva funció?
 8. En aquelles societats, quin perfil tenien els músics?
 9. En quines situacions solien interpretar la música?
 10. Avui en dia, sabries identificar algun tipus de cant responsorial?
 11. Més enllà del nombre de persones, en què es diferenciarien el cant col·lectiu i l'individual?
 12. De la Prehistòria, s'han trobat alguns instruments de música? Digues la ubicació, la seva datació, i el material amb què estaven fets.
 13. Per què creus que al llarg de l'evolució humana ha existit cultures que no tenien sistema d'escriptura, però en canvi, no hi havia cap que no fos musical?
 14. Quina importància creus que pot tenir en la pregunta anterior, el paper de la imitació?
 15. Què creus que vol dir: "la música és una necessitat espiritual"?
 16. Què és l'etnomusicologia? 
 17. Com creus que la musicologia pot ajudar-nos a conèixer millor la música de la Prehistòria?
 18. Clica el següent enllaç i llegeix la història. Després fes una petita recerca i mira de trobar un altre exemple d'arreu del món en què el so o la música tingui un lligam tan fort amb la vida, amb la mort, o amb la creació de l'univers, etc.
 19. Per què, on i com va néixer la música?
 20. Cerca imatges de pintures rupestres on aparegui algun tipus d'activitat musical (instruments, dansa, etc.) i inserta-les en un Powerpoint.
La música más antigua fue la voz humana. De algún modo se podría decir que el hombre la descubrió dentro de sí mismo, esa música que ya estaba contenida en los rudos antepasados sonoros de la palabra, cuando todavía iban a ser necesarios millares de años antes de que la primera de ellas pudiese ser formada. La música estuvo siempre, latente, dentro del hombre, como una posibilidad, pero, múltiple y rumorosa, habitaba también la naturaleza.
Los pájaros ya cantaban, el viento silbaba en las cavidades de las grutas, las cascadas tronaban como una anticipación wagneriana, y todo esto junto, y lo demás que se imagina, constituía la gran orquesta de la naturaleza, donde un asiento vacío esperaba la llegada del hombre. Que por fin apareció trayendo en las manos un hueso con orificios al que llamaría flauta. Y también un objeto redondo y hueco, con una piel estirada sobre la abertura, que recibiría el nombre de tambor. Traía también su propia voz, y fue sin duda uno de los momentos más sublimes de la historia de la humanidad aquel en que un ser humano, hombre o mujer, se levantó para cantar.
(José Saramago)