Prehistòria

Per respondre les següents preguntes cal llegir els documents Història de la música (1) pàg. 14-17, (3) pàg. 1-6, (4) pàg. 1-3 i (6) pàg. 4 i 5.
 1. Què és la Prehistòria? 
 2. Quan comença i quan acaba?
 3. Descriu aquells sons que podríem escoltar si visquéssim al Paleolític i que avui en dia no acostumen a sentir.
 4. Digues un so provinent de la geofonia (sons no biològics), la biofonia (paisatge sonor ecològic) i l'antropofonia (sons creats pels humans).
 5. Actualment, com podem conèixer la vida d'aquella època?
 6. Com creus que ho farien, per produir música?
 7. Per a ells, la música era considerada com un fet artístic? Quina era la seva funció?
 8. En aquelles societats, quin perfil tenien els músics?
 9. En quines situacions solien interpretar la música?
 10. Avui en dia, sabries identificar algun tipus de cant responsorial?
 11. Més enllà del nombre de persones, en què es diferenciarien el cant col·lectiu i l'individual?
 12. De la Prehistòria, s'han trobat alguns instruments de música? Digues la ubicació, la seva datació, i el material amb què estaven fets.
 13. Per què creus que al llarg de l'evolució humana ha existit cultures que no tenien sistema d'escriptura, però en canvi, no hi havia cap que no fos musical?
 14. Quina importància creus que pot tenir en la pregunta anterior, el paper de la imitació?
 15. Què creus que vol dir: "la música és una necessitat espiritual"?
 16. Què és l'etnomusicologia? 
 17. Com creus que la musicologia pot ajudar-nos a conèixer millor la música de la Prehistòria?
 18. Clica el següent enllaç i llegeix la història. Després fes una petita recerca i mira de trobar un altre exemple d'arreu del món en què el so o la música tingui un lligam tan fort amb la vida, amb la mort, o amb la creació de l'univers, etc.
 19. Per què, on i com va néixer la música?
 20. Cerca imatges de pintures rupestres on aparegui algun tipus d'activitat musical (instruments, dansa, etc.) i inserta-les en un Powerpoint.

Notació musical (2)

1. Relaciona les 8 categories amb tots aquests símbols: calderó, compàs, línia addicional, figura de negra, figura de corxera, blanca, clau de sol, clau de fa, silenci de corxera, compàs ternari, doble barra de repetició, nota, pianissimo, acord, alteració, títol de la peça, canvi de compàs, escala, armadura, indicació gradual de velocitat, compàs binari, pedal, pentagrama, sistema, temps, arpegi, punt de prolongació, mezzopiano, acord, lligadura de prolongació, indicació de metrònom, dedicatòria, instrument, any de naixement del compositor, pedal, caràcter dolç, lligadura d'expressió o legato.




  1. Altura
  2. Durada
  3. Timbre
  4. Dinàmica 









   -Figura de negra






  5. Velocitat (tempo
  6. Expressió (articulació)
  7. Repeticions
  8. Altres










  2. Llegeix el següent text amb atenció i relaciona'l amb les següents categories.


  • Altura
  • Durada
  • Timbre
  • Dinàmica
  • Tempo (Velocitat)
  • Articulació (Expressió)
  • Repeticions
  • Altres


  El meu nom és .......................... Tinc ......... anys i li he dedicat a ............... l’obra per a piano ”Notació musical”, escrita en un sistema de dos pentagrames, en compàs ternari i a una velocitat de metrònom igual a 120 pulsacions per minut. Té un caràcter dolç, i en el segon compàs dels quatre compassos de tota l’obra hi ha una indicació de velocitat gradual. L’última nota del tercer compàs és una corxera tant a la clau de sol com a la clau de fa, amb un puntet de prolongació i amb un calderó que precedeix un canvi de compàs i d’armadura. Ara mateix no recordo com sona la peça però, estic ben segur que podràs ajudar-me: escrivint l’altura de les notes i la durada exacta de les figures musicals. Suposo que afegiràs alguna lligadura d’expressió i una doble barra de repetició quan acabi l’obra. M’oblidava comentar-te que la intensitat del quart compàs és més piano que la del primer, però més forta que la del segon. Per cert, recordo que el peu dret es movia algun cop.



  Antiga Grècia (4)

  El mite d'Orfeu

  Antiga Grècia (3)

  Mira el següent vídeo i extreu-ne les idees principals:



  Subtítols

  Antiga Grècia (2)

  De cadascun d'aquests personatges mitològics digues quina relació tenen amb la música.
  • Apol·lo 
  • Orfeu 
  • Dionís
  • Màrsies
  • Hermes
  • Muses 
  • Sirenes
  • Arió
  • Pan
  • Amfió

  Antiga Grècia (1)



  1. Descarrega't les imatges d'aquesta carpeta , llegeix el tema 1 i fes una X a vertader o fals, segons correspongui (2 respostes equivocades resten 1 correcta):

  V
  F
    1
  El període històric de l’Antiga Grècia i Roma ocupa els segles V aC i II dC.


  2
  A Roma la música tenia millor consideració social que a Grècia.


  3
  La poesia lírica es cantava als teatres, en honor a Dionís.


  4
  La tragèdia grega va ser el gènere literari més important


  5
  Pitàgores recull en les seves obres la creença en l’origen semidiví de la música.


  6
  L’Epitafi de Seikilos comença així: “Enlluerna mentre visquis, i no t’afligeixis per res”.


  7
  La cançó anterior s’havia de cantar amb acompanyament d’instruments de vent.


  8
  Es va trobar inscrita en un pergamí.


  9
  Ens referim a la notació alfabètica quan l’altura dels sons s’indica amb les lletres de l’alfabet.


  10
  Les notes MI SOL LA SI s’escriurien de la següent manera: X Z O K.


  11
  Les bases de l’educació a Grècia eren la música i les matemàtiques.


  12
  La República de Plató ens diu que les escales gens apropiades perquè les escoltessin els guerrers eren la dòrica i jònica.


  13
  La pregunta anterior fa referència a la paraula ethos.


  14
  La musicoteràpia és l’ús de la música com a ajuda en determinats trastorns i disfuncions per afavorir només el teu estat anímic.


  15
  La paraula música té els seus orígens a Roma.


  16
  En un teatre grec el diazoma eren un o dos passadissos semicirculars que servien per facilitar el pas del públic.


  17
  El proskenion era un circular o més gran que un semicercle de terra llisa i compacta, situat a l’aire lliure, on el cor ballava i cantava.


  18
  El koilon era l’espai reservat per al públic, és a dir, la graderia.


  19
  L‘skene era l’espai circular o més gran que un semicercle de terra llisa i compacta, situat a l’aire lliure, on el cor ballava i cantava.


  20
  El teatre més important de Roma va ser el de Marcello que es va construir al segle VI dC.


  21
  El cornu era ra un instrument d’origen etrusc, amb forma de «G», que s’utilitzava a les maniobres militars.



  22
  El tympanum es tocava en el culte a Dionís, déu del teatre i del vi, i que s’associava per tant a les festes.



  23
  La siringa estava format per dues peces còncaves de fusta unides per cintes de seda amb el qual s’acompanyaven les danses i els cants de les festivitats dedicades a les divinitats Pan i Dionís.



  24
  La caixa de ressonància d’una lira era la closca d’una tortuga.


  25
  El cant o els recitals de poemes s’acompanyava de l’aulos, instrument de set cordes.


  26
  Les 9 muses eren: Cal·líope, Clio, Màrsies, Eurídice, Melpòmene, Polímnia, Talia, Terpsícore, Urània


  27
  Hermes, déu dels missatgers, dels lladres i del comerç, va inventar la lira.


  28
  Dionís és el déu de la festa, del vi i del teatre.


  29
  Arió va construir les muralles de Tebes atraient les pedres amb el so d’un aulos.


  30
  Apol·lo és el déu de la música, de l’ordre, de l’harmonia, etc... També és pare d’Orfeu.